ធ្ងន់ជើង? ឈឺជើង? ហើមជើង ក្រោយធ្វើការពេញមួយថ្ងៃ?
និងកាន់តែខ្លាំងនៅពេល អា​កាស​ធាតុក្តៅ? ឬ មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីដើរច្រើន?

ឈាមដែលនៅក្នុងសរសៃវ៉ែននៅនឹងជើងរបស់អ្នក ហូរឡើងទៅបេះដូងវិញ។
ជំងឺខ្សោយសរសៃវ៉ែនគឺជាជំងឺមួយដែល សរសៃវ៉ែននៅនឹងជើងរបស់អ្នកមានភាពលំបាកក្នុងការ
បញ្ជូនឈាមឡើងទៅបេះដូងវិញ។
ជំងឺនេះធ្វើអោយប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រើសរបស់សរសៃវ៉ៃនដែលមាននាទីសំខាន់ក្នុងការការពារពីការហូរឈាមបញ្ច្រាស់មកក្រោយវិញ។

ស្វែងយល់បន្ថែម +
តើទម្លាប់ច្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកល្អ ឬទេ? ទម្លាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រដ៏សំខាន់
ដែលមានឥទ្ធិពលដល់ការកើតមានជំងឺសរសៃវ៉ែន។
ស្វែងយល់បន្ថែម+
Solutions for Leg Pain
មានដំណោះស្រាយ ! ជំងឺឈឺជើង មិនបណ្តាលអោយស្លាប់ទេ។
តែការព្យាលបាលជំងឺខ្សោយសរសៃវ៉ែនមានសារៈសំខាន់ណាស់
ដំណោះស្រាយមួយចំនួនអាច ជួយបន្ថយរោគសញ្ញា និងការពារពីផលវិបាកនានា។
ស្វែងយល់បន្ថែម+
Tips

ដំបូន្មានដ៏មានប្រយោជន៏ ដំបូន្មានមួយចំនួន
អាចជួយការពារពីការប្រឈមនៃជំងឺសរសៃវ៉ែន ជាពិសេសស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ។

ស្វែងយល់បន្ថែម+
Questions & answers
សំនួរ និង ចម្លើយ តើអាចកំណត់សំគាល់ ជំងឺសរសៃវ៉ែនរ៉ាំរ៉ៃដោយរបៀបណា?
តើមានវិធានទម្លាប់រស់នៅអ្វីខ្លះ ដើម្បីការពារពីរោគសញ្ញាជំងឺសរសៃវ៉ែនរ៉ាំរ៉ៃនេះ?
ស្វែងយល់បន្ថែម +

 

ធ្វើការត្រួតពិនិត្យសរសៃវ៉ែន !

សំនួរងាយៗ ទាំងនេះនឹងជួយអ្នកធ្វើការវាយតំលៃ ពីការប្រឈមខ្លាំងនឹងជំងឺ សរសៃវ៉ែនរ៉ាំរៃ ឬទេ
ចាប់ផ្តើមធ្វើតេសន៏